Thiết kế logo Robottech

 • bìa cẩm nang sử dụng logo Robottech
 • mục lục
 • logo chuẩn
 • quy chuẩn tỷ lệ, kích thước logo
 • thông số chuẩn màu logo
 • quy định kiểu chữ sử dụng
 • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản màu
 • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
 • quy định khoảng cách và kích thước logo tối thiểu
 • quy định bắt buộc không được phép sử dụng
 • quy định sử dụng logo căn bản
 • trang cuối cẩm nang sử dụng logo

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile